Årsmöte TORSDAG 10 AUGUSTI

, ,

 

Vi bjuder in till årsmöte TORSDAG 10 AUGUSTI, det kommer att finnas fika till dom som vill, vi kommer att gå igenom säsongen som varit och blicka framåt.

Varmt välkomna!

 

Föredragningslista vid årsmöte i Ljusdals Bandyklubb torsdagen den 10 augusti 2023, kl 18:00 vid Restaurangen i Folkparken

1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd för mötet
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av 2 justerare tillika rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för året 2022/2023
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
10. Ungdomsfonden
11. Fastställande av medlemsavgifter för 2023/2024
12. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023/2024
13. Eventuellt inkomna motioner
14. Val av:
a. Ordförande på 1 år
b. Fyra övriga ledamöter med mandattid 2 år, ett omval, tre nyval
c. Två övriga ledamöter med mandattid 1 år, ett omval, ett nyval
d. En ersättare (suppleant), med mandattid 2 år, ett nyval
e. Tre revisorer, varav två lekmannarevisorer och en kvalificerad revisor, mandattid 1 år
f.  Två revisorssuppleanter, mandattid 1 år
g.  Fyra ledamöter till valberedningen varav en väljs till sammankallande, mandattid 1 år
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande