Årsmöte 10 Augusti

, ,

Föredragningslista vid årsmöte i Ljusdals Bandyklubb torsdagen den 10 augusti 2023, kl 18:00 vid Restaurangen i Folkparken

 

 

1. Mötets öppnande

 

2. Fråga om mötets behörighet

 

3. Fastställande av röstlängd för mötet

 

4. Val av ordförande för mötet

5. Val av sekreterare för mötet

 

6. Val av 2 justerare tillika rösträknare

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för året 2022/2023

 

8. Revisorernas berättelse

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

 

10. Ungdomsfonden

11. Fastställande av medlemsavgifter för 2023/2024

           

12. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023/2024

 

13. Eventuellt inkomna motioner

 

13. Val av:

 

a. Ordförande på 1 år

b. Fyra övriga ledamöter med mandattid 2 år, ett omval, tre nyval

c. Två övriga ledamöter med mandattid 1 år, ett omval, ett nyval

d. En ersättare (suppleant), med mandattid 2 år, ett nyval

e. Tre revisorer, varav två lekmannarevisorer och en kvalificerad revisor, mandattid 1 år

 

       f.  Två revisorssuppleanter, mandattid 1 år

 

       g.  Fyra ledamöter till valberedningen varav en väljs till sammankallande, mandattid 1 år

 

     14. Övriga frågor

 

     15. Mötets avslutande